I. O firmě

Společnost NetRoad, s.r.o. (dále též „O PSYCHOLOGII“), se sídlem Jagellonská 2427/19, Praha 3, 130 00, je vlastníkem a provozovatelem internetového portálu www.opsychologii.cz (dále též „opsychologii.cz“). Vlastník portálu v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a právu o změně některých zákonů je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám a jejich obsahu. Obsah stránek nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu vlastníka.

II. Charakteristika činnosti O PSYCHOLOGII

O PSYCHOLOGII působí jako populárně naučný portál zaměřující se na lidskou psychiku, psychologii, kaučing a další související témata. Kromě článků zde najdete i databázi akcí a seminářů na uvedená témata, možnost o nich diskutovat a především pak unikátní databázi psychologů, psychiatrů a kaučů, kteří působí na českém území. Odborník je osoba odlišná od O PSYCHOLOGII, která na svém profilu publikuje informace o své praxi. Autor je osoba, která pro O PSYCHOLOGII napsala alespoň 1 článek a má tím pádem založený svůj autorský profil. Za obsah zveřejňovaný odborníkem nebo autorem nenese O PSYCHOLOGII odpovědnost, pokud se neprokáže, že obsah byl uveřejněn s jejím souhlasem. Návštěvou stránek opsychologii.cz souhlasíte s těmito podmínkami použití, které jsou O PSYCHOLOGIÍ zveřejněné na internetové stránce opsychologii.cz. Tyto Podmínky použití blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti O PSYCHOLOGII, odborníků, autorů a návštěvníků.

III. Pravidla pro používání internetového portálu

Používat portál může fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, a to i bez registrace pomocí elektronického formuláře na opsychologii.cz (dále jen „Návštěvník“).

Návštěvník je oprávněn užívat služeb O PSYCHOLOGII, tzn. čtení článků, vyhledávání v databázi odborníků, nebo prohlížení kalendáře akcí a seminářů a to při splnění těchto podmínek použití. Některé funkce internetového portálu, jako je např. diskuze, zaslání zpráv odborníkům, atd. jsou vázány na registraci, kterou smí provést pouze fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby. Registrace může být při porušení zákonů České republiky, nebo těchto podmínek, kdykoliv bez oznámení zrušena.

IV. Ochrana osobních údajů

O PSYCHOLOGII si vyhrazuje právo požádat zájemce o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace akcí a seminářů, program loajality, rozeslání souvisejících obchodních nabídek, dotazníky, průzkumy). V takovém případě, bude O PSYCHOLOGII s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Návštěvník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který návštěvník v konkrétním případě vyplnil či které byly o návštěvníkovi získány na základě vyplnění formuláře či v rámci přihlášení na internetových stránkách opsychologii.cz, byly zpracovány O PSYCHOLOGIÍ a jejími partnery za účelem zajištění potřebné komunikace, pro účely vnitřních rozborů a analýz, marketingové kampaně a rozesílání obchodních sdělení.

Registrovaný Návštěvník může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na internetových stránkách opsychologii.cz požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

V. Závěrečná ustanovení

Návštěvníci jsou povinni dodržovat platné zákony a podmínky použití služby O PSYCHOLOGII. Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetový portál O PSYCHOLOGII odkazuje, nejsou pod kontrolou O PSYCHOLOGII, a ta tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. O PSYCHOLOGII zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím opsychologii.cz. Publikování nebo další šíření obsahu tohoto webu je bez písemného souhlasu provozovatele internetového portálu zakázáno. O PSYCHOLOGII si vyhrazuje právo měnit jednostranně obchodní podmínky.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.