Aspergerův syndrom: Když inteligence vítězí nad sociálními dovednostmi

3. června 2014 09:28 | Mgr. Andrea Matysková Aspergerův syndrom dítě inteligence autismus

Freeimages.com foto by lusi

Lidé s Aspergerovým syndromem potřebují konkrétnost. A svět není konkrétní. Je barevný, nevyzpytatelný, měnící se... Konkrétnost je ale jediný záchytný bod pro jejich vlastní existenci na světě.

Syndrom byl popsán roku 1944 německým psychologem Hansem Aspergerem. Tento typ autistické poruchy ho zaujal díky originálnímu myšlení a vnímání jedinců, jež při vhodné motivaci může vést k výjimečným výkonům. Vyskytuje se převážně u chlapců. Pro Aspergerův syndrom je nejtypičtějším znakem egocentrismus, neboli silné zaměření na vlastní osobu, spolu s mizivou snahou o kontakt s okolím. Inteligence jedinců s Aspergerovým syndromem je předurčuje k mimořádným výkonům v teoretické oblasti, v praktickém životě mají ale velké problémy. Dále je pro tyto jedince typická motorická neobratnost, díky níž mají problémy se všemi druhy sportů.

Vzdělávání dětí a jedinců s Aspergerovým syndromem

Vzdělávání dětí a žáků s Aspergerovým syndromem je věnován §16 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kde jsou zahrnuti jako osoby se speciálními vzdělávacími potřebami se zdravotním postižením. Děti mohou nastoupit do mateřské školy běžného typu nebo do mateřské školy pro děti se zdravotním postižením. Dle §3 vyhlášky 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, smí být dítě vyučováno buď ve formě individuální či skupinové integrace, anebo ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením.

Aspergerův syndrom dle MKN10 (F84.5)
Porucha nejisté nozologické validity‚ charakterizovaná týmž kvalitativním porušením reciproční sociální interakce‚ které napodobuje autismus‚ současně s opakujícím se omezeným‚ stereotypním repertoárem zájmů a aktivit. Liší se od autismu hlavně tím‚ že není opoždění ve vývoji řeči a kognitivních schopnostech. Tato porucha je často spojena se značnou nemotorností. Abnormality mají velkou tendenci přetrvávat do dospívání a dospělosti. V časné dospělosti se občas vyskytují psychotické epizody.

Možná je i kombinace obou forem. Základní vzdělávání může probíhat ve speciálních třídách určených pro děti s autismem a pervazivními vývojovými poruchami. V úvahu při dobré přizpůsobivosti žáka také přichází možnost navštěvování běžného typu základní školy. Aby výuka byla přínosná, je na základě celistvé diagnostiky vypracován individuální vzdělávací program (IVP). Pro rodiče, učitele a dítě je vhodné spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a speciálně pedagogickým centrem (SPC), kde je jim zajištěno speciálně pedagogické poradenství.

Řešení problémů především ve třech oblastech

Při vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra je nutné řešit problémy ve třech oblastech:

  • komunikace,
  • představivosti a
  • sociálních vztahů.

Tyto oblasti je třeba soustavně trénovat, jsou totiž pro vzdělávání žáka stejně důležité jako čtení a psaní. Na tomto místě žákovi, rodičům a učiteli pomáhá speciálně-pedagogická intervence. Za speciálně-pedagogickou intervenci bychom ale neměli brát například psychoanalytickou terapii, která je dnes překonána, dále farmakoterapii, jež problémy tlumí, ale neřeší. Ani integrace všech osob s Aspergerovým syndromem do běžných tříd není nejlepším řešením.

A co studium vysoké školy?

Žáci s Aspergerovým syndromem mívají průměrné až nadprůměrné intelektové schopnosti. Velká část z nich zvládá studium na vysoké škole. Nejčastěji si však volí takové obory, po jejichž absolvování nebudou muset přímo pracovat s lidmi či spolupracovat kolegy. Mají velmi blízko k přírodovědným oborům jako je matematika, fyzika a chemie. Stávají se z nich uznávání vědci.

Aspergerův syndrom měli například i Albert Einstein, Ludwig van Beethoven, Thomas Alva Edison, Thomas Jefferson, Carl Jung, Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, Friedrich Nietzsche, Richard Strauss, Mark Twain, Vincent Van Gogh, Alfred Hitchcock, Andy Warhol, Woody Allen, Bob Dylan nebo Bill Gates.

ZDROJE:

Attwood, T. (2012). Aspergerův syndrom. Porucha sociálních vztahů a komunikace. Praha: Portál.

Boyd, B. (2011). Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem. Praha: Portál.

Lawson, W. (2008). Život za sklem. Praha: Portál.

Pipeková, J. (2010). Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido.

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.