Copingové strategie aneb jak se vyrovnat s psychickou zátěží...

13. srpna 2015 21:36 | Nela Střádalová stres krize copingové strategie frustrace problem-focused strategy emotion-focused strategy

https://cz.dollarphotoclub.com

Stres je v dnešní uspěchané době často používaným pojmem. Jak je možné, že někdo jeho tlaku podlehne a jiný mu vytrvale odolává? Pojďme se podívat, jakými způsoby jej můžeme zvládnout. Tedy na copingové strategie.

Nejdříve se pokusíme vysvětlit si slovo coping. Z angličtiny jej lze přeložit jako zvládání či vyrovnání se. Termín pochází z řeckého colaphos, což je přímý úder protivníka v boxu. Poněkud zvláštní spojitost. Když se však zamyslíme, člověk, jenž uštědřil onu ránu, byl zřejmě v těžké situaci a tímto způsobem se s ní vyrovnal.

Znamená tedy coping vyrovnání se se všemi typy zátěžových situací, jako je např. kromě stresu i frustrace a různé životní krize? Nebo tyto strategie používáme pouze na zvládnutí onoho nepříjemného stresu zvaného distres? Situace se zde již začíná komplikovat, jelikož se autoři ve svých názorech liší. A aby nebyla komplikovaná příliš málo, existují rozdílné názory i na to, zda je coping jedinou možností jak se se zátěžovými situacemi vyrovnat. Například Vágnerová kromě copingu, který chápe jako reakce vědomé, rozlišuje ještě obranné mechanismy jako nevědomé reakce zátěžových situací. V tomto článku se však nebudeme zabývat těmito různými pohledy. Spíše se zaměříme na různé druhy copingových strategií.

Odreagovat se nebo situaci řešit?

Nejčastěji uváděné dělení vytvořili psychologové Lazarus a Folkmanová. Podle nich existují dva typy copingových strategií. Jedny z nich jsou zaměřené na problém, druhé pak na emoce.

strategie zaměřené na problém (problem-focused strategy): Těmito reakcemi působíme přímo na problém a snažíme se jej aktivně řešit. Patří sem například analýza možností, tedy hledání nových či alternativních řešení nebo vytvoření plánu postupu. K této skupině můžeme přiřazovat i strategie působící na nás, avšak za účelem řešení problému (např. naučení se novým schopnostem).
strategie zaměřené na emoce (emotion-focused strategy): Pomocí těchto strategií se snažíme uklidnit, přehodnotit situaci a dívat se na ni z jiného úhlu pohledu, pokud možno pozitivnějšího a posléze ji přijmout. Slouží tedy především ke snížení úzkosti způsobené stresovou situací.
strategie zaměřená na útěk: Tento druh strategie se někdy přidává k předešlým dvěma. Patří zde například denní snění, přílišný spánek či užívání alkoholu a drog.
Strategie zaměřené na emoce jsou více vhodné v situacích, které nemůžeme změnit. Snaha řešit takovou situaci by mohla být naopak ještě více stresující. A naopak odsunout problém do pozadí v situacích, kdy máme možnost s ním něco udělat, také není ideálním řešením. Úleva se dostaví jen krátkodobě a problém zde stále zůstává. Je zajímavé, že snahu problém řešit nalézáme již u dětí, kdežto schopnost modifikovat své emoce získáváme až v adolescenci.

Jelikož je každý člověk jiný a také každého stresuje či znepokojuje něco jiného, můžeme se dohledat spousty dalších strategií. Dalo by se říct, co autor, to nové druhy a typy. Proto je tato oblast poměrně složitá a plná nejasností. Pro naši uspěchanou dobu plnou stresujících se lidí však nesmírně důležitá.

ZDROJE:

Baumgartner, F. (2001). Zvládanie stresu – Coping. In: Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.), Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada Publishing
Kosek, M. (2012). Náročné životní situace a coping stratgie. Dostupné z URL: http://www.martinkosek.com/clanky/psychologie/narocne-zivotni-situace-a-coping-strategie.html
Křivohlavý, J. (1994). Jak zvládat stres. Praha: Grada avicenum
Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada publishing
Zmrzlá, I. (2009). Zvládání zátěže: efektivita copingových strategií a manželská spokojenost. Nepublikovaná diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita

 

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.