Test osobnosti - 4 elementy

30. ledna 2015 20:39 | Andrej Hřešan testy osobnosti FE typologie osobnosti

http://www.freeimages.com/photo/1413749

Jste výbušní jak oheň nebo klidní jako voda? Stojíte nohama pevně na zemi nebo vám myšlenky létají ledabyle hlavou? Jaký živel ve vás převládá vám prozradí test osobnosti 4 elementy.

Často říkáme, že je někdo pro něco zapálený, že stojí nohama pevně na zemi a nebo že má mysl klidnou jako vodní hladinu. Test osobnosti Four Elements, známý také pod zkratkou FE, vychází z předpokladu, že se lidé shodují v tom, jaké významy daný živel obsahuje, a snaží se je uchopit tak, aby se tyto psychologické atributy daly aplikovat na popis daného typu osobnosti.

Filosofie a náboženství

Již od starověku se filosofové snažili nalézt podstatu všech věcí - pralátku (arché). Živly byly tak logickou volbou, neboť dobrému pozorovateli neunikne, že příroda je složena právě z nich. Rovnováha živlů se tak stala důležitým tématem starověkých společností. Pokud je narušena, trpí tím lidé i celá příroda. Příkladem ze současnosti mohou být klimatické změny, které vedou k extrémům v počasí jako jsou rozsáhlá a dlouhodobá sucha nebo naopak ničivé povodně.

S živly se tak setkáváme ve všech starých náboženstvích. V křesťanství především v knize Genesis při stvoření světa a jeho potopě nebo v případě hořícího keře jako ztělesnění Boha. Ve východních náboženstvích pak spatřujeme živel ohně v panteonu hinduistických božstev v podobě "agni" (odtud náš "oheň"). V náboženstvích starých Slovanů pak nalezneme vodu v podobě uctívání říček, potoků a pramenů a oheň v podobě boha Svaroga - boha světla a zářící oblohy. Keltové pak byli známí uctíváním kopců či jeskyní, tzn. země. Vzduch je pak přítomen v Duchu Svatém, inspiraci (z lat. in-spirare - vdechnout) nebo jako základ buddhistických meditací založených na dechu. V Řecku lidé uctívali bohyni plodnosti Deméter související se zemí, Poseidona vládnoucího mořím a především pak Dia jako svrchovaného vládce bouří a všech božstev.

Živly ožívají

Test čtyř živlů je psychodiagnostická metoda koncipovaná formou osobnostního dotazníku sloužící jako prostředek osobního a profesního rozvoje. V našich podmínkách jej pro tyto účely používá například MUDr. Radvan Bahbouh, PhD. ze společnosti QED Group. Jeho výsledky jsou interpretovány tak, aby je snadno pochopil i člověk, který se odborně psychologií nezabývá. Jsou tak pro každého snadno srozumitelné. Tato metoda využívá typologie čtyř základních živlů jako metaforu k popisu jedince, jeho chování, prožívání a dynamiky.

Výsledky jsou nejprve graficky znázorněny v procentuálním zastoupení čtyř živlů, s tím, že každému z elementů jsou připisovány určité charakterové vlastnosti.

  • Ohni je připisována například schopnost zaujmout a vést lidi, velké sebevědomí, ctižádost, vášnivost nebo impulzivnost. V běžném a literárním vyjadřování se s tímto typem můžeme setkat například v těchto popisech: "Je vášnivý jak oheň," "Zaplál pro naši věc," či "V očích mu tančily plamínky hněvu."
  • Vodě přísluší citlivost, empatie, trpělivost a touha pečovat o druhé. Takový člověk může být vyjádřen následovně: "Je klidný jako voda," nebo "Tichá voda břehy mele."
  • U vzduchu nalezneme zvídavost, spontánnost nebo přelétavost. Vzdušný typ tak bude "přelétavý jako vítr" a "mít hlavu v oblacích."
  • Země pak značí stabilitu, systematičnost a konzervativní uvažování, které je typické pro výroky: "Je pevný jako skála." či "Stojí nohama pevně na zemi."

Jak se živly chovají?

V další části výsledků jsou čtyři oblasti, které již predikují vaše vzorce chování v určitých životních situačních oblastech:

  1. Komunikace, interpersonální styl a vztahy;
  2. Styl práce a způsob myšlení;
  3. Motivace;
  4. Zvládání konfliktů a chování pod stresem.

Přičemž v každé této oblasti jsou popsány naše přednosti a rezervy, které jsou stručně shrnuty do několika bodů. V samotném závěru výsledků dostaneme ještě doporučení k osobnostnímu rozvoji, kde je stručně popsáno několik rad pro kompenzaci našich slabých stránek. Také se dozvíme, jak bychom mohli rozvíjet méně preferované styly chování a myšlení typické pro naši osobnost.

Přestože tento dotazník za sebou ještě nemá příliš dlouhou historii, tak sklízí velké úspěchy nejen v České republice, ale také dalších státech Evropy a ve Spojených státech amerických.

ZDROJE:

Abramčuk, F. (2005). Typologie na základě metafory čtyř živlů. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Abramčuk, F. (2009). Živly jako metafora osobnosti. Nepublikovaná disertační práce. Praha: Univerzita Karlova
Bahbouh, R., Fajmonová, D., Lukavský, J., Barešová, A., Abramčuk, F., Rozehnalová, E., & Srb, T. (2006). Jak živly (psychometricky) ožívají. Psychologie Dnes, (5). Získáno z http://www.portal.cz/casopisy/pd/ukazky/jak-zivly-psychometricky-ozivaji/9413/
Banzhaf, H. (2001). Živly jako obraz člověka (1. vyd). Bratislava: Eugenika
Burešová, P. (2007). Přírodní náboženství jako inspirace environmentálního myšlení (Diplomová práce). Masarykova Univerzita: Pedagogická fakulta, Brno. Retrieved from http://is.muni.cz/th/64046/prif_m/DP.txt
Neubauer, Z. Škrdlant, T. (2005). Skrytá pravidla země (1. vyd). Praha: Mladá fronta
http://www.portal.cz/casopisy/pd/ukazky/jak-zivly-psychometricky-ozivaji/9413/

Líbil se vám tento článek? Podělte se o něj s přáteli.

© 2019 O psychologii.cz. Všechna práva vyhrazena.